Đáp án phiếu bài tập tuần 31 đề A toán 4 tập hai

  • 1 Đánh giá

Bài làm:

Phần 1. Trắc nghiệm

1. Quãng đường từ thành phố Hồ Chí Minh đi thành phố Tuy Hòa dài 560km được vẽ trên bản đồ tỉ lệ 1 : 1000000 có độ dài là:

A. 560mm (Đ) B. 560cm (S)

C. 56cm (Đ) D. 56mm (S)

2. Nối:

3.

CâuĐúngSai
a. Số 222225 chia hết cho 2x
b. Số 222225 chia hết cho 3x
c. Số 222225 chia hết cho 5x
d. Số 222225 chia hết cho 9x

4.

a. Tổng của 123987 và 789213 là:

Đáp án đúng: B. 913200

b. Hiệu của 912785 và 127859 là:

Đáp án đúng: C. 784926

5.

a. Tìm biết: + 2008 = 4192

Đáp án đúng: B. $x = 4192 - 2008 = 2184

b. Tìm biết: - 9234 = 10101

Đáp án đúng: A.

Phần 2. Trình bày chi tiết các bài toán

1. Bài giải:

Vì a là chữ số ở hàng cao nhất nên a > 0

Để số chia hết cho cả 2 và 5 thì b phải bằng 0

Để số chia hết cho 3 và 9 thì tổng các chữ số của số đó phải chia hết cho 9 hay (a + 2+ 0 + 0 + 8 + 0) = a + 10 chia hết cho 9. Vậy a = 8 vì 8 + 10 = 18 choa hết cho 9

Đáp số: a = 8; b = 0

2.

a. 1765 + 325 + 1675

= 1765 + (325 + 1675)

= 1765 + 2000 = 3765

b. 5115 - 1275 + 1160

= (5115 + 1160) - 1275

= 6275 - 1275 = 5000

3. Bài giải:

Chuyến xe thứ hai chở được số thóc là: 6715 - 1430 = 5285 (kg)

Cả hai chuyến xe tải chở được số thóc là: 6715 + 5285 = 12000 (kg)

Đổi: 12000kg = 120 tạ

Đáp số: 120 tạ thóc

  • 25 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021