Đáp án phiếu bài tập tuần 9 đề B toán 4 tập một

  • 1 Đánh giá

Bài làm:

ĐỀ B

PHẦN 1

1. Hình vẽ bên có:

C. 1 cặp cạnh song song và 2 cặp cạnh vuông góc

2.

A. S B. Đ

C. Đ D. S

3.

Tổng của hai số bằng hiệu của hai số đó mà tổng (hiệu) đó khác 0 khi:

A. Có một số bằng 0

4.

Hình bên có số đường thẳng vuông góc với AB là:

B. 4 đường thẳng

PHẦN 2.

1.

a) 1234; 1243; 1324; 1342; 1423; 1432; 2134; 2143; 2314; 2341; 2413; 2431; 3124; 3142; 3214; 3241, 3412, 3421, 4123, 4132; 4213; 4231; 4312; 4321.

b) Vì mỗi chữ số (1; 2; 3; 4) xuất hiện ở mỗi hàng 6 lần nên tổng của tất cả các số vừa viết ở trên là:

(1 + 2 + 3 + 4) x 6 x 1000 + (1 + 2 + 3 + 4) x 6 x 100 + (1 + 2 + 3 + 4) x 6 x 1

= 60000 + 6000 + 600 + 60#

= 66660

2.

Hình AKME; hình KBGM, hình EMHD, hình MGCH, hình ABGE, hình EGCD, hình AKHD, hình KBCH, hình ABCD.

Đáp án phiếu bài tập tuần 9 đề B toán 4 tập một

  • 5 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021