Phiếu bài tập tuần 14 toán 4 tập một (Đề A)

  • 1 Đánh giá

Phiếu bài tập tuần 14 toán 4, đề A. Nội dung của phiếu bài tập nằm gọn trong chương trình học của tuần 14. Nhằm giúp các em củng cố lại kiến thức và ôn tập, rèn luyện kỹ năng giải toán. Chúc các em học tốt!

ĐỀ A

PHẦN 1. TRẮC NGHIỆM

1. Đúng ghi Đ, sai ghi S:

a) (55 + 35) : 5 = 55 : 5 + 35 : 5

= 11 + 7

= 18 ☐

b) (55 + 35) : 5

= 90 : 5

= 18 ☐

c) (41 + 22) : 3 = 41 : 3 + 22 : 3

= 13 + 7

= 20 ☐

d) (41 + 22) : 3

= 63 : 3

= 21 ☐

2. Đánh dấu x vào ô thích hợp:

CâuĐúngSai
a) 269517 : 3 = 89839

b) 409638 : 4 = 102409 (dư 2)

c) 579482 : 5 = 115896 (dư 3)
d) 108349 : 7 = 15478 (dư 3)

3. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Một cửa hàng có 12 cuộn dây điện, mỗi cuộn dài 150m. Cửa hàng đã bán được số dây điện. Hỏi cửa hàng còn lại bao nhiêu mét dây điện?

A. 1250m B. 1200m

C. 600m D. 1300m

PHẦN 2. TRÌNH BÀY CHI TIẾT CÁC BÀI TOÁN

1. Tính bằng hai cách:

a) (24 + 36) : 4 b) (84 - 35) : 7

Cách 1: a) ..................................................................................................................................

b) ..........................................................................................................................

Cách 2: a) ..................................................................................................................................

b) ..........................................................................................................................

2. Buổi sáng tổ bác An xếp được 45 tấn hàng lên ô tô, mỗi xe xếp được 5 tấn. Buổi chiều tổ bác An xếp được 40 tấn hàng lên xe và mỗi xe cũng xếp được 5 tấn hàng. Hỏi cả ngày tổ bác An xếp được bao nhiêu xe hàng? (Giải bằng hai cách)

Cách 1 Cách 2

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

3. Có 2 tạ 70kg gạo được chia đều vào 6 bao. Hỏi mỗi bao có bao nhiêu ki-lô-gam gạo?

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

4. Tính giá trị của biểu thức:

a) 450 : (3 x 5) b) (45 x 63) : 9

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

=> Xem hướng dẫn giải


  • 56 lượt xem