Phiếu bài tập tuần 10 toán 4 tập một (Đề A)

  • 1 Đánh giá

Phiếu bài tập tuần 10 toán 4, đề A. Nội dung của phiếu bài tập nằm gọn trong chương trình học của tuần 10. Nhằm giúp các em củng cố lại kiến thức và ôn tập, rèn luyện kỹ năng giải toán. Chúc các em học tốt!

ĐỀ A

PHẦN 1. TRẮC NGHIỆM

1. Đúng ghi Đ, sai ghi S:

Dùng ê-ke kiểm tra hình bên:

Phiếu bài tập tuần 10 toán 4 tập một (Đề A)

A. 2 góc vuông ☐

B. 3 góc vuông ☐

C. 1 góc tù ☐

D. 5 góc nhọn ☐

2. Nối hai biểu thức có giá trị bằng nhau với nhau:

A. 12527 + 12491 x 3D. 176752 + 118487 x 4
B. 238196 + 45856 x 9E. 5427 x 5 + 22865
C. 72524 x 6 + 215556F. 61616 x 8 + 157972

3. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Một chuyến xe tải xếp được 7 kiện hàng to và 9 kiện hàng nhỏ. Mỗi kiện hàng to nặng 450kg, mỗi kiện hàng nhỏ nặg 150kg. Hỏi tổng số hàng được xếp trên xe nặng bao nhiêu ki-lô-gam?

A. 4300kg B. 4400kg

C. 4500kg D. 4550kg

4. Viết số thích hợp vào ô trống:

115 x 7 = ☐ x 115

1968 x 4 = 4 x ☐

24 x 8 = ☐ x 24

2008 x 6 = ☐ x 2008

PHẦN 2. TRÌNH BÀY CHI TIẾT CÁC BÀI TOÁN

1. Cho hình chữ nhật ABCD có kích thước như ghi trong hình bên. Hãy tính chu vi và diện tích của hình đó.

Phiếu bài tập tuần 10 toán 4 tập một (Đề A)

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

2. Đặt tính rồi tính:

a) 231342 x 2; b) 145325 x 4; c) 76435 x 9

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

3. Cô Thái mua 7kg gạo nếp, mỗi ki-lô-gam gía 10500 đồng và 9kg gạo tẻ mỗi ki-lô-gam goá 7300 đồng. Hỏi cô Thái phải trả tất cả bao nhiêu tiền?

Bài giải:

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

4. Với m = 5, 7, 9. Hãy tính giá trị của biểu thức 1237 + 545 x m

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

=> Xem hướng dẫn giải


  • 87 lượt xem