Đáp án phiếu bài tập tuần 10 đề A toán 4 tập một

  • 1 Đánh giá

Bài làm:

ĐỀ A

PHẦN 1

1.

A. S B. Đ

C. Đ D. S

2.

A -> E B -> H C -> D

3. Tổng số hàng được xếp trên xe nặng:

C. 4500kg

4.

115 x 7 = 7 x 115

1968 x 4 = 4 x 1968

24 x 8 = 8 x 24

2008 x 6 = 6 x 2008

PHẦN 2

1.

Đáp án phiếu bài tập tuần 10 đề A toán 4 tập một

Chu vi của hình chữ nhật ABCD là:

(9 + 5) x 2 = 28 (cm)

Diện tích của hình chữ nhật ABCD là:

9 x 5 = 45 ()

Đáp số: 28cm và 45

2.

Đáp án phiếu bài tập tuần 10 đề A toán 4 tập một

3.

Số tiền mua 7kg gạo nếp là:

10500 x 7 = 73500 (đồng)

Số tiền mua 9kg gạo tẻ là:

7300 x 9 = 65700 (đồng)

Tổng số tiền mua gạo cô Thái phải trả là:

73500 + 65700 = 139200 (đồng)

Đáp số: 139200 đồng.

4.

- Với m = 5 thì biểu thức 1237 + 545 x m là:

= 1237 + 545 x 5

= 1237 + 2725

= 3962

- Với m = 7 thì biểu thức 1237 + 545 x m là:

= 1237 + 545 x 7

= 1237 + 3815

= 5052

- Với m = 9 thì biểu thức 1237 + 545 x m là:

= 1237 + 545 x 9

= 1237 + 4905

= 6142

  • 6 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021