Đáp án phiếu bài tập tuần 11 đề A toán 4 tập một

  • 1 Đánh giá

Bài làm:

ĐỀ A

PHẦN 1

1.

50kg = 5 yến700kg = 7 tạ8000kg = 8 tấn
60 yến = 6 tạ1400 tạ = 140 tấn7000g = 7 kg

2.

Đáp án phiếu bài tập tuần 11 đề A toán 4 tập một

3.

ĐọcViết
Hai trăm linh năm đề-xi-mét vuông205
Bốn trăm mười bảy đề-xi-mét vuông417
Một trăm linh năm mét vuông105
Bốn nghìn một trăm bốn mươi lăm mét vuông4145

4.

1 > 10 $cm^{2}$400 = 4 $m^{2}$6500 < 6 $m^{2}$
10 = 1000 $cm^{2}$35 > 350 $cm^{2}$750 < 8 $m^{2}$
1500 = 15 $m^{2}$450000 = 45 $m^{2}$120 < 12 $dm^{2}$

PHẦN 2

1.

a) 27 x10 = 27027 x 100 = 270027 x 1000 = 27000
40 x 10 = 400125 x 100 = 1250025 x 1000 = 250000
b) 7000 : 10 = 7007000 : 100 = 707000 : 1000 = 7
1670 : 10 = 16715300 : 100 = 1532008000 : 1000 = 2008

2.

a) 85 x 100 : 10

= 8500 : 10

= 850

b) 5150 x 1000 : 100

= 5150000 : 100

= 51500

c) 24 x 5 x 2

= 24 x (5 x 2)

= 24 x 10

= 240

d) 5 x 4 x 2 x 25

= (5 x 2) x (4 x 25)

= 10 x 100

= 1000

3.

Đọc: 15 đọc là: Mười lăm đề-xi-mét vuông

1051 đọc là: Một nghìn không trăm năm mươi mốt đề-xi-mét vuông

575000 đọc là: Năm trăm bảy mươi lăm nghìn đề-xi-mét vuông.

4.

Diện tích một viên gạch lát nền là:

4 x 4 = 16 ()

Diện tích phòng họp đó là:

16 x 500 = 8000 ()

8000 = 80 $m^{2}$

Đáp số: 80

  • 7 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021