Đáp án phiếu bài tập tuần 16 đề B toán 4 tập một

  • 1 Đánh giá

Bài làm:

ĐỀ B

PHẦN 1

1.

C. 6902 : 34 = 203 (m)

(203 + 34) x 2 = 474 (m)

2.

B. Cửa hàng thứ nhất bán hết số gạo đó sớm hơn và sớm hơn 4 ngày.

3. Số Lan nghĩ là:

A. 208

4. 315 là thương của:

D. 67625 và 215

PHẦN 2

1.

a) 126700 : 350 + 118300 : 350

= (126700 + 118300) : 350

= 245000 : 350

= 700

b) 57150 : 127 - 31750 : 127

= (57150 - 31750) : 127

= 25400 : 127

= 200

2. Giả sử 8 tờ giấy bạc đều là loại 5000 đồng thì tổng số tiền là:

5000 x 8 = 40000 (đồng)

Số tiền thừa là:

40000 - 31000 = 9000 (đồng)

Sở dĩ thừa ra 9000 đồng vì đã thay số tờ giấy bạc 2000 đồng bằng số tờ giấy bạc 5000 đồng. Mỗi lần thay 1 tờ giấy bạc loại 2000 đồng bằng 1 tờ giấy bạc loại 5000 đồng thì số tiền thừa ra là:

5000 - 2000 = 3000 (đồng)

Số tờ giấy bạc loại 2000 đồng là:

9000 : 3000 = 3 (tờ)

Số tờ giấy bạc loại 5000 đồng là:

8 - 3 = 5 (tờ)

Đáp số: 3 tờ giấy bạc loại 2000 đồng, 5 tờ giấy bạc loại 5000 đồng.

3. : $\overline{?3}$ = $\overline{3?}$ hay $\overline{3?}$ x $\overline{?3}$ =

Chữ số hàng chục của thừa số thứ hai không vượt quá 1 vì nếu bằng 2 thì x 23 = $\overline{6??}$ > $\overline{3??}$

Chữ số hàng chục của thừa số thứ hai khác 0 (Vì là hàng cao nhất) nên chữ số này bằng 1

Chữ số hàng đơn vị của thừa số thứ nhất bằng 0 vì nếu lớn hơn 0 cho dù bằng 1 thì 31 x 13 = 403 >

Ta có phép tính: 30 x 13 = 390 hay 390 : 12 = 30

  • 3 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021