Đáp án phiếu bài tập tuần 18 đề A toán 4 tập một

  • 1 Đánh giá

Bài làm:

ĐỀ A

PHẦN 1

1.

a) Số chia hết cho 2 là:

B. 4256

b) Số chia hết cho 5 là:

A. 7965

2.

a) Đ b) S

c) S d) Đ

3.

a) Chữ số điền vào dấu * để được số có 5 chữ số chia hết cho 9 là:

C. 7

b) Chữ số điền vào dấu * để được số có 5 chữ số chia hết cho 3 là:

B. 2; 5; 8

4.

A -> (2) B -> (4)

C -> (1) D -> (3)

PHẦN 2

1.

a) Các số chia hết cho 2 là: 3578; 4290; 729180.

b) Các số chia hết cho 3 là: 4290; 729180; 54279; 6549

c) Các số chia hết cho cả 2 và 5 là: 4290; 729180

d) Các số chia hết cho 2; 5 và 9 là: 729180

2. Số kẹo của Lna nếu được chia đều cho 5 bạn hoặc chia đều cho 2 bạn thì vừa hết nên số kẹo của Lan chia hết cho cả 2 và 5. Do đó số kẹo của Lan là số tròn chục.

Số tròn chục nhỏ hơn 40 và lớn hơn 20 là 30.

Vậy Lan có 30 cái kẹo.

3.

a) Các số viết được là: 9052; 9025; 9502; 9205; 9250; 5092; 5029; 5209; 5290; 5920; 5902; 2059; 2059; 2095; 2905; 2509; 2590

b) Số chia hết cho 2 là: 9052; 9502; 9520; 9250; 5092; 5290; 5920; 5290; 5902; 2950; 2590.

Số chia hết cho 5 là: 9025; 9520; 9205; 9250; 5290; 5920; 2095; 2905; 2950; 2590.

Số chia hết cho cả 2 và 5 là: 9520; 9250; 5290; 5920; 2950; 2590.

  • 11 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021