Đáp án phiếu bài tập tuần 20 đề A toán 4 tập hai

  • 1 Đánh giá

Bài làm:

Phần 1. Trắc nghiệm

1.

2.

A. Phân số có tử số là 2, mẫu số là 3 (Đ)

B. Phân số có tử số là 5, mẫu số là 3 (S)

C. Phân số đọc là bảy phần năm (Đ)

D. Phân số đọc là ba phần tám (Đ)

3.

4. Phân số bằng phân số là:

Đáp án đúng là: B.

Phần 2. Trình bày chi tiết các bài toán

1.

yến: Một phần ba yến

dm: Ba phần năm đề xi mét

giờ: Mười một phần mười hai giờ

thế kỉ: Ba phần tư thế kỉ

km: Bảy phần mười ki-lô-mét.

2.

$17 : 25= \frac{17}{25}$

$73 : 100 = \frac{73}{100}$

3. 5 phân số mà mỗi phân số đều nhỏ hơn 1 và có chung mẫu số là 5: ; $\frac{1}{5}$; $\frac{2}{5}$; $\frac{3}{5}$; $\frac{4}{5}$

4. Phân số cần tìm là:

  • 9 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021