Phiếu bài tập tuần 32 toán 4 tập hai (Đề A)

  • 1 Đánh giá

Phiếu bài tập tuần 32 toán 4, đề A. Nội dung của phiếu bài tập nằm gọn trong chương trình học của tuần 32. Nhằm giúp các em củng cố lại kiến thức và ôn tập, rèn luyện kỹ năng giải toán. Chúc các em học tốt!

ĐỀ A

Phần 1. Trắc nghiệm

1. Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống:

a. 1457 x 45 = 65565 b. 495 x 147 = 72755

c. 91485 : 9 = 10165 d. 32766 : 258 = 127

2. Chọn câu trả lời đúng:

Một xe ô tô du lịch chạy từ thủ đô Hà Nội vào TPHCM hết 3 ngày. Ngày đầu chạy từ Hà Nội vào Huế được 654km. Ngày thứ hai chạy từ Huế vào Nha Trang được 626km. Ngày thứ ba chạy từ Nha Trang vào TPHCM được 439km. Hỏi trung bình mỗi ngày xe đó chạy được bao nhiêu km?

Đáp số đúng là:

A. 626km B. 574km

C. 573km D. 572km

3. Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống:

Biểu đồ hình bên cho biết số cao su được xuất khẩu trong 3 tháng đầu năm 2008 của Công ti An Phú:

A. Tháng 1: 750 tấn

B. Tháng 2: 400 tấn

C. Tháng 3: 800 tấn

D. Cả 3 tháng: 1950 tấn

4. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Trong các phân số: . các phân số bằng $\frac{3}{4}$ là:

A. B. $\frac{150}{200}$

C. ; $\frac{63}{84}$ D. $\frac{18}{24}$; ; $\frac{63}{84}$

5. Chọn câu trả lời đúng:

Tìm biết: + $\frac{1}{5}$ = $\frac{6}{7}$ - $\frac{1}{5}$

A. B. $x = \frac{23}{35}$

C. D. $x = \frac{17}{35}$

Phần 2. Trình bày chi tiết các bài toán

1. Đặt tính rồi tính:

a. 3507 x 25

....................

....................

....................

....................

b. 576 x 107

....................

....................

....................

....................

c. 9953 : 37

....................

....................

....................

....................

d. 74426 : 244

....................

....................

....................

....................

2. Xe Honda của cô Thái cứ đi 56km thì tiêu hao hết 1 lít xăng. Trung bình một tháng cô Thái đi xe Honda được quãng đường 280km. Hỏi cô Thái phải trả bao nhiêu tiền mua xăng cho xe trong 1 tháng? (Biết rằng giá 1 lít xăng là 14500 đồng).

Bài giải:

......................................................................

.......................................................................

.......................................................................

......................................................................

.......................................................................

3. Anh Thái có 3 chiếc thước gỗ. Chiếc thước thứ nhất dài m, chiếc thước thứ hai dài $\frac{1}{4}$m, chiếc thước thứ ba ngắn hơn chiếc thứ nhất $\frac{1}{3}$m. Tính tổng chiều dài của ba thước đó?

Bài giải:

......................................................................

.......................................................................

.......................................................................

......................................................................

.......................................................................

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

=> Xem hướng dẫn giải


  • 39 lượt xem