Phiếu bài tập tuần 5 toán 4 tập một (Đề A)

  • 1 Đánh giá

Phiếu bài tập tuần 5 toán 4, đề A. Nội dung của phiếu bài tập nằm gọn trong chương trình học của tuần 5. Nhằm giúp các em củng cố lại kiến thức và ôn tập, rèn luyện kỹ năng giải toán. Chúc các em học tốt!

ĐỀ A

PHẦN 1. TRẮC NGHIỆM

1. Đúng ghi Đ, sai ghi S:

a) Năm thường có 365 ngày ☐

b) Năm nhuận có 166 ngày ☐

c) Những tháng có 30 ngày trong năm là tháng 2, 4, 6, 9, 11 ☐

d) Những tháng có 31 ngày trong năm là tháng 1, 3, 5, 7, 8, 10, 12 ☐

2. Chọn câu trả lời đúng:

a) Trung bình cộng của các số 18, 23, 28, 33, 38 là:

A. 27 B. 28

C. 29 D. 30

b) Trung bình cộng của các số 265, 297, 315, 425, 518 là:

A. 365 B. 464

C. 455 D. 364

3. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Trong 4 năm từ 2004 đến 2007, Công ti Thịnh Đạt đã xuất khẩu được số cà phê (xem biểu đồ bên) là:

Phiếu bài tập tuần 5 toán 4 tập một (Đề A)

A. 1700 tấn B. 1800 tấn

C. 1900 tấn D. 1920 tấn

PHẦN 2. TRÌNH BÀY CHI TIẾT CÁC BÀI TOÁN

1. Bố Tuấn làm việc trong nhà máy 8 giờ trong 1 ngày. Một tuần bố Tuấn được nghỉ 2 ngày. Hỏi một tuần bố Tuấn là việc trong nhà máy bao nhiêu giờ?

Bài giải

.........................................................................................................

.........................................................................................................

.........................................................................................................

2. Bốn bao gặp lần lượt cân nặng 37kg, 41kg, 45kg và 49kg. Hỏi trung bình mỗi bao cân nặng bao nhiêu kg?

Bài giải:

.........................................................................................................

.........................................................................................................

.........................................................................................................

3. Một cửa hàng xăng dầu trong 3 ngày đầu tuần bán được 2150l xăng, 4 ngày còn lại trong tuần bán được 2540l xăng. Hỏi trung bình trong tuần đó hàng bán được bao nhiêu lít xăng?

Bài giải:

.........................................................................................................

.........................................................................................................

.........................................................................................................

4. Năm 2008 đội I thu hoạch được 6 tấn cà phê, đôi II thu hoạch được 7 tấn cà phê, đội III thu hoạch được 5 tấn cà phê. Hãy viết vào bảng từng đợi ứng với số tấn cà phê đội đó thu hoạch được.

Phiếu bài tập tuần 5 toán 4 tập một (Đề A)

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

=> Xem hướng dẫn giải


  • 44 lượt xem