Phiếu bài tập tuần 21 toán 4 tập hai (Đề A)

  • 1 Đánh giá

Phiếu bài tập tuần 21 toán 4, đề A. Nội dung của phiếu bài tập nằm gọn trong chương trình học của tuần 21. Nhằm giúp các em củng cố lại kiến thức và ôn tập, rèn luyện kỹ năng giải toán. Chúc các em học tốt!

ĐỀ A

Phần 1. Trắc nghiệm

1. Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng

Trong các phân số: , các phân số tối giản là:

A. B. $\frac{9}{20}$

C. D. $\frac{3}{5}$; $\frac{9}{20}$;

2. Viết số thích hợp vào ô trống:

3. Chọn câu trả lời đúng:

Quy đồng mẫu số hai phân số và $\frac{9}{11}$ được:

A. và $\frac{81}{99}$

B. và $\frac{81}{99}$

C. và $\frac{81}{63}$

D. và $\frac{99}{63}$

4. Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống:

Quy đồng mẫu số các phân số ; $\frac{3}{10}$ và $\frac{4}{15}$ như sau:

A. , giữ nguyên phân số $\frac{3}{10}$ và $\frac{4}{15}$

B. giữ nguyên phân số $\frac{3}{10}$ và $\frac{4}{15}$

C. ; $\frac{3}{10}=\frac{3\times 3}{10\times 3}=\frac{9}{30}$, giữ nguyên phân số $\frac{4}{15}$

D. ; $\frac{3}{10}=\frac{3\times 3}{10\times 3}=\frac{9}{30}$, $\frac{4}{15}=\frac{4\times 2}{15\times 2}=\frac{8}{30}$

Phần 2. Trình bày chi tiết các bài toán

1. Tính rồi so sánh kết quả

a. 35 : 5 và (35 x 4) : (5 x 4)

..............................................

..............................................

...............................................

b. 105 : 15 và (105 : 5) : (15 : 5)

..............................................

..............................................

...............................................

2. Rút gọn các phân số sau:

...................................................................................

...................................................................................

...................................................................................

...................................................................................

3. Quy đồng mẫu số các phân số sau:

...................................................................................

...................................................................................

...................................................................................

4. Quy đồng tử số các phân số sau:

...................................................................................

...................................................................................

...................................................................................

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

=> Xem hướng dẫn giải


  • 40 lượt xem