Đáp án phiếu bài tập tuần 32 đề B toán 4 tập hai

  • 1 Đánh giá

Bài làm:

Phần 1. Trắc nghiệm

1. Đánh dấu x vào ô trống đặt cạnh cách tính thuận tiện nhất:

Đáp án đúng: d. 125 x 4 x 80 = 125 x 80 x 4 = 10000 x 4 = 40000

2.

a. Tích của số lẻ nhỏ nhất có 3 chữ số và số chẵn nhỏ nhất có 3 chữ số khác nhau là 10302 (Đ)

b. Tích của số nhỏ nhất có 3 chữ số chia hết cho 3 và số nhỏ nhất có 3 chữ số là 3330 (S)

c. Thương của số lớn nhất có 6 chữ số và số lớn nhất có 2 chữ số là 10101 (Đ)

d. Thương của số nhỏ nhất có 5 chữ số và số chẵn lớn nhất có 1 chữ số là 125 (S)

3. Nếu bớt số lớn đi 87 đơn vị và thêm vào số bé 39 đơn vị thì số lớn vẫn hơn số bé 2008. Hiệu hai số ban đầu là:

Đáp án đúng: B. 2134

4. Mỗi kho có số lạc là:

Đáp án đúng: D. 14232kg

2268kg

Phần 2. Trình bày chi tiết các bài toán

1.

a. 739 x 2 + 739 + 739 x 3 + 739 x 4

= 739 x (2 + 1 + 3 + 4 )

= 739 x 10 = 7390

b. 801 x 67 + 34 x 801 - 801

= 801 x (67 + 34 - 1)

= 801 x 100 = 80100

2.

=

=

=

=

=

3. Bài giải:

Số 205 khi viết quên chữ số 0 thì thành số 25. Như vậy số 205 đã giảm đi số đơn vị là:

205 - 25 = 180 (đơn vị)

Do đó tích giảm đi 180 lần số tự nhiên đem nhân với 205. Vậy 180 lần số tự nhiên đó là 22680.

Số tự nhiên đó là: 22680 : 180 = 126

Tích đúng của phép nhân là:

126 x 205 = 25830

Đáp số: 25830

  • 11 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021