Đáp án phiếu bài tập tuần 7 đề A toán 4 tập một

  • 1 Đánh giá

Bài làm:

ĐỀ A

PHẦN 1

1.

a) Tổng của 131131 và 245245 là:

C. 376376

b) Hiệu của 742356 và 356478 là:

D. 3857878

2.

B. 1065km Đ

3.

A -> (3) B -> (5)

C -> (1) D -> (2)

4.

CâuĐúngSai
a)x
b)x
c)x
d)x

PHẦN 2

1.

Đáp án phiếu bài tập tuần 7 đề A toán 4 tập một

2.

a) - 2008 = 7999

= 7999 + 2008

= 10007

b) + 56789 = 215345

= 215345 - 56789

= 158565

c) 178593 + = 427157

= 427157 - 178593

= 248564

d) 976318 - = 764280

= 976318 - 764280

= 212038

3. Số cây huyện B trồng được là:

157630 - 2917 = 154713 (cây)

Cả hai huyện trồng được số cây là:

157630 + 154713 = 312343 (cây)

Đáp số: 312343 cây

4. Với a = 5, b = 7, c = 9 thì giá trị của biểu thức là:

a) a x b + c = 5 x 7 + 9 = 35 + 9 = 44

b) a x b - c = 5 x 7 - 9 = 35 - 9 = 26

c) a + b x c = 5 + 7 x 9 = 5 + 63 = 68

d) (a + b) x c = (5 + 7) x 9 = 12 x 9 = 108

  • 34 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021