Phiếu bài tập tuần 9 toán 4 tập một (Đề B)

  • 1 Đánh giá

Phiếu bài tập tuần 9 toán 4, đề B. Nội dung của phiếu bài tập nằm gọn trong chương trình học của tuần 9. Nhằm giúp các em củng cố lại kiến thức và ôn tập, rèn luyện kỹ năng giải toán. Chúc các em học tốt!

ĐỀ B

PHẦN 1

1. Chọn câu trả lời đúng:

Hình vẽ bên có:

Phiếu bài tập tuần 9 toán 4 tập một (Đề B)

A. 2 cặp cạnh song song và 2 cặp cạnh vuông góc

B. 2 cặp cạnh song song và 1 cặp cạnh vuông góc

C. 1 cặp cạnh song song và 2 cặp cạnh vuông góc

D. 1 cặp cạnh song song và 1 cặp cạnh vuông góc

2. Đúng ghi Đ, sai ghi S:

Hình bên có:

Phiếu bài tập tuần 9 toán 4 tập một (Đề B)

A. AD song song với BC ☐

B. AB song song với các cạnh MN, PQ, EG và DC ☐

C. Có 10 cặp cạnh song song với nhau ☐

D. Có 8 cặp cạnh song song với nhau ☐

3. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Tổng của hai số bằng hiệu của hai số đó mà tổng (hiệu) đó khác 0 khi:

A. Có một số bằng 0

B. Các số hạng đều bằng 0

C. Cả hai số khác 0

D. Cả hai số khác 0 và có một số chẵn, một số lẻ.

4. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Hình bên có số đường thẳng vuông góc với AB là:

Phiếu bài tập tuần 9 toán 4 tập một (Đề B)

A. 7 đường thẳng B. 4 đường thẳng

C. 2 đường thẳng D. 5 đường thẳng

PHẦN 2. TRÌNH BÀY CHI TIẾT CÁC BÀI TOÁN

1. Cho bốn chữ số 2; 3; 4; 1

a) Viết tất cả các số có bốn chữ số khác nhau.

b) Tính tổng các số vừa viết một cách nhanh nhất.

............................................................................................................

............................................................................................................

............................................................................................................

2. Hình bên có tất cả các hình tứ giác là hình chữ nhật

Ghi tên các hình chữ nhật đó

Phiếu bài tập tuần 9 toán 4 tập một (Đề B)

............................................................................................................

............................................................................................................

............................................................................................................

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

=> Xem hướng dẫn giải


  • 12 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021