Đáp án phiếu bài tập tuần 17 đề B toán 4 tập một

  • 1 Đánh giá

Bài làm:

ĐỀ B

PHẦN 1

1.

Tổng của số lớn nhất có 4 chữ số và số lớn nhất có 3 chữ số lớn hơn hiệu của chúng là:

C.1998

2.

Nếu thêm vào số trừ 986 đơn vị thì hiệu hai số khi đó là:

A. 3669

3.

C. 136 x 2 = 272 (cây)

(272 - 28) : 2 = 122 (cây)

272 - 122 = 150 (cây)

4.

3456 là diện tích hình chữ nhật có:

C. Chiều dài 182m, chiều rộng 18m

PHẦN 2

1.

Số lớn nhất có 10 chữ số khác nhau là 9876543210

Số bé nhất có 10 chữ số khác nhau là 1023456789

Tổng của hai số đó là:

9876543210 + 1023456789 = 10899999999

Hiệu của hai số đó là:

9876543210 + 1023456789 = 8853086421

2. Hai lần tổng của ba số là:

2479 + 2521 + 2510 = 7510

Tổng của ba số là:

7510 : 2 = 3755

Số thứ nhất là:

3755 - 2521 - 1234

Số thứ hai là:

2479 - 1234 = 1245

Số thứ ba là:

2510 - 1234 = 1276

Đáp số: 1234; 1245; 1276

3. Nửa chu vi gấp chiều rộng số lần là:

6 : 2 = 3 (lần)

Vì nửa chu vi gấp 3 lần chiều rộng nên chiều dài gấp 2 lần chiều rộng, mặt khác chiều dài hơn chiều rộng 18cm nên chiều rộng bằng 18cm.

Chiều dài hình chữ nhật là:

18 x 2 = 36 (cm)

Diện tích hình chữ nhật đó là:

36 x 18 = 648 ()

Đáp số: 648

  • lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021