Đáp án phiếu bài tập tuần 17 đề A toán 4 tập một

  • 1 Đánh giá

Bài làm:

ĐỀ A

PHẦN 1

1. Chu vi của thửa đất đó là:

B. 380m

2.

a) Đ b) S

c) S d) Đ

3. Hình có diện tích lớn nhất là:

D. Hình C

4.

CâuĐúngSai
a)x
b)x
c)x
d)x

PHẦN 2

1.

Đáp án phiếu bài tập tuần 17 đề A toán 4 tập một

2.

Tổng số ngô giống được nhập về là:

30 x 576 = 17280 (kg)

Số ngô giống mỗi gia đình được nhận là:

17280 : 384 = 45 (kg)

Đáp số: 45kg ngô

3.

Số con gà của trại chăn nuôi là:

(1925 + 253) : 2 = 1089 (con)

Số con vịt của trại chăn nuôi là:

1925 - 1089 = 836 (con)

Đáp số: 1089 con gà; 836 con vịt.

4.

x 125 = 656250 : 25

x 125 = 26250

= 26250 : 125

= 210

  • 5 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021