Đáp án phiếu bài tập tuần 24 đề B toán 4 tập hai

  • 1 Đánh giá

Bài làm:

Phần 1. Trắc nghiệm

1.

a. Nếu thêm (hoặc bớt) cả tử số và mẫu số cùng một số tự nhiên thì tổng tử số và mẫu số không đổi (S)

b. Nếu thêm (hoặc bớt) cả tử số và mẫu số cùng một số tự nhiên thì hiệu của mẫu số và tử số không đủ (Đ)

c. Nếu thêm vào tử số đồng thời bớt ở mẫu số cùng một số tự nhiên thì tổng tử số và mẫu số không đổi (Đ)

d. Nếu thêm vào tử số đồng thời bớt ở mẫu số cùng một số tự nhiên thì hiệu của mẫu số và tử số không đổi (S)

2.

Đáp án đúng: C. a = 3

3. với m < n < 10

Đáp án đúng: B. m = 4, n = 6

4. Đáp án đúng: C. m = 3 (X)

5. a. < $3$

b. > $4$

Phần 2. Trình bày chi tiết các bài toán

1.

a.

b.

2.

A =

A =

A =

3. Bài giải:

Trong 1 giờ cả hai vòi cùng chảy thì được bể nước.

Trong 1 giờ nếu riêng vòi thứ nhất chảy thì được bể nước.

Vậy trong một giờ, riêng vòi thứ hai chảy được số phần bể nước là:

(bể)

Nếu bể chia thành 12 phần bằng nhau thì trong 1 giờ riêng vòi thứ hai chảy được 1 phần. Do đó, sau 12 giờ riêng vòi thứ hai chảy được đầy bể nước.

Đáp số: Sau 12 giờ.

  • 5 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021