Đáp án phiếu bài tập tuần 9 đề A toán 4 tập một

  • 1 Đánh giá

Bài làm:

ĐỀ A

PHẦN 1

1. Hình chữ nhật có chiều dài 4cm, chiều rộng 2cm được vẽ như sau:

Hình 3

2. Hình vuông có cạnh 3cm được vẽ như sau:

Hình 1: S Hình 2: Đ Hình 3: S

3. Đường cao của hình tam giác ABC tương ứng với đáy BC là:

b) AB

4. Diện tích của hình chữ nhật là:

C. 128

PHẦN 2

1.

a) Hai cặp là AB và DC; BC và AD.

b) 4 cặp là: BA và BC; CB và CD; CD và AD; DA và AB.

Đáp án phiếu bài tập tuần 9 đề A toán 4 tập một

2. Diện tích hình chữ nhật bên là:

Đáp án phiếu bài tập tuần 9 đề A toán 4 tập một

6 x 2 = 12

Đáp số: 12

3.

Đáp án phiếu bài tập tuần 9 đề A toán 4 tập một

Chu vi của hình chữ nhật bên là:

(6 + 2) x 2 = 16 (cm)

Vì chu vi hình vuông bằng chu vi hình chữ nhật nên chu vi hình vuông bằng 16cm.

Cạnh hình vuông là:

16 : 4 = 4 (cm)

Diện tích hình vuông là:

4 x 4 = 16 ()

Đáp số: 16

  • 3 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021