Đáp án phiếu bài tập tuần 15 đề A toán 4 tập một

  • 1 Đánh giá

Bài làm:

ĐỀ A

PHẦN 1

1.

a) Đ b) S

c) Đ d) S

2. Số lít xăng tiêu thụ:

C. 15l

3.

A -> (4) b) B -> (1)

C -> (5) d) D -> (2)

4. Số bút bán được:

C. 1450 tá

PHẦN 2

1.

Đổi 600 tấn = 600000kg

Số bao xi-măng làm được trong một ca sản xuất của nhà máy là:

600000 : 50 = 12000 (bao)

Đáp số: 12000 bao xi-măng

2.

Đáp án phiếu bài tập tuần 15 đề A toán 4 tập một

3.

Số viên gạch bông đủ để lát 1 nền nhà là:

125 : 5 = 25 (viên)

Nền nhà của bác Vinh lát hết số viên gạch bông là:

1425 - 125 = 1300 (viên)

Diện tích nền nhà của bác Vinh là:

1300 : 25 = 52 ()

Đáp số: 52

4.

a) 19832 : 37 + 19464

= 536 + 19464

= 20000

b) 325512 : 33 - 7856

= 9864 - 7856

= 2008

  • 12 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021