Đáp án phiếu bài tập tuần 21 đề B toán 4 tập hai

  • 1 Đánh giá

Bài làm:

Phần 1. Trắc nghiệm

1. Rút gọn phân số ta được phân số tối giản là:

Đáp án đúng là: D.

2.

a. (S)

b. (Đ)

c. (S)

d. (Đ)

3. Quy đồng tử số các phân số ta được:

Đáp án đúng là: B.

4.

CâuĐúngSai
a. Quy đồng mẫu số hai phân số và $\frac{3}{5}$ được và $\frac{3}{5}$x
b. Quy đồng tử số hai phân số và $\frac{3}{8}$ được và $\frac{29}{11}$x
c. Rút gọn phân số được phân số tối giản $\frac{2}{3}$x
d. Rút gọn phân số được phân số tối giản $\frac{3}{9}$x

5. Viết và 3 thành hai phân số đều có mẫu là 15:

Đáp án đúng là: B. và $\frac{45}{15}$

Phần 2. Trình bày chi tiết các bài toán

1.

a. Các phân số tối giản là: ; $\frac{3}{7}$; $\frac{101}{131}$; $\frac{46}{53}$

b. Rút gọn các phân số chưa tối giản thành phân số tối giản:

2.

3.

a.

b.

4.

  • 3 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021