Đáp án phiếu bài tập tuần 14 đề A toán 4 tập một

  • 1 Đánh giá

Bài làm:

ĐỀ A

PHẦN 1

1.

a) Đ b) Đ

c) S d) Đ

2.

CâuĐúngSai
a)x
b)x
c)x
d)x

3. Cửa hàng còn lại:

B. 1200m

PHẦN 2

1. Cách 1:

a) (24 + 36) : 4

= 60 : 4

= 15

b) (84 - 35) : 7

= 49 : 7

= 7

Cách 2:

a) (24 + 36) : 4

= 24 : 4 + 36 : 4

= 6 + 9

= 15

b) (84 - 35) : 7

= 84 : 7 - 35 : 7

= 12 - 5

= 7

2.

Cách 1:

Số xe hàng tổ bác An xếp được trong buổi sáng là:

45 : 5 = 9 (xe)

Số xe hàng tổ bác An xếp được trong buổi chiều là:

40 : 5 = 8 (xe)

Tổng số xe hàng tổ bác An xếp được trong cả ngày là:

9 + 8 = 17 (xe)

Cách 2:

Tổng số tấn hàng cần xếp là:

45 + 40 = 85 (tấn)

Tổng số xe hàng xếp được là:

85 : 5 = 17 (xe)

Đáp số: 17 xe hàng

3.

Đổi: 2 tạ 70kg = 270kg

Mỗi bao có số ki-lô-gam gạo là:

270 : 6 = 45 (kg)

Đáp số: 45kg gạo

4.

a) 450 : (3 x 5)

= 450 : 15

= 30

b) (45 x 63) : 9

= 45 : 9 x 63

= 5 x 63

= 315

  • 4 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021