Phiếu bài tập tuần 8 toán 4 tập một (Đề A)

  • 1 Đánh giá

Phiếu bài tập tuần 8 toán 4, đề A. Nội dung của phiếu bài tập nằm gọn trong chương trình học của tuần 8. Nhằm giúp các em củng cố lại kiến thức và ôn tập, rèn luyện kỹ năng giải toán. Chúc các em học tốt!

ĐỀ A

PHẦN 1. TRẮC NGHIỆM

1. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Tổng của hai số là 82. Hiệu của hai số là 14. Hai số đó là:

A. 33 và 49 B. 32 và 50

C. 34 bà 48 D. 45 và 37

2. Nối mỗi góc với tên gọi của nó:

Phiếu bài tập tuần 8 toán 4 tập một (Đề A)

3. Nối mỗi ô ở cột trái với một ô ở cột phải để được khẳng định đúng:

Phiếu bài tập tuần 8 toán 4 tập một (Đề A)

PHẦN 2. TRÌNH BÀY CHI TIẾT CÁC BÀI TOÁN

1. Đặt tính rồi tính tổng:

a) 3654 + 2547 + 1968

b) 16852 + 27349 + 5178

c) 9172 + 3461 + 589

d) 35198 + 24734 + 6589

............................................................................................................

............................................................................................................

............................................................................................................

2. Tính bằng cách thuận tiện nhất:

a) 2785 + 1946 + 1215

b) 23764 + 136 + 16236

............................................................................................................

............................................................................................................

............................................................................................................

3. Tổng số tuổi của hai mẹ con là 48 tuổi. Tính tuổi của mỗi người. Biết rằng mẹ hơn con 30 tuổi.

............................................................................................................

............................................................................................................

............................................................................................................

4. Hãy kể tên góc nhọn, góc tù và góc vuông trong hình bên:

Phiếu bài tập tuần 8 toán 4 tập một (Đề A)

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

=> Xem hướng dẫn giải


  • 114 lượt xem