Phiếu bài tập tuần 7 toán 4 tập một (Đề A)

  • 1 Đánh giá

Phiếu bài tập tuần 7 toán 4, đề A. Nội dung của phiếu bài tập nằm gọn trong chương trình học của tuần 7. Nhằm giúp các em củng cố lại kiến thức và ôn tập, rèn luyện kỹ năng giải toán. Chúc các em học tốt!

ĐỀ A

PHẦN 1. TRẮC NGHIỆM

1. Chọn câu trả lời đúng:

a) Tổng của 131131 và 245245 là:

A. 376476 B. 366366

C. 376376 D. 386386

b) Hiệu của 742356 và 356478 là:

A. 495 878 B. 486878

C. 385978 D. 3857878

2. Ghi Đ vào ô trống đặt cạnh kết quả đúng:

Đường Quốc lộ 1A từ thành phố Lạng Sơn đến thành phố Hồ Chí Minh dài 1873km. Quãng đường từ Lạng Sơn đến Huế dài 808km. Quãng đường từ Huế đến thành phố Hồ Chí Minh dài là:

A. 1065 ☐ B. 1065 km ☐

C. 1075 km ☐ D. 965 km ☐

3. Nối mỗi biểu thức ở cột bên trái với một ô kết quả ở cột bên phải để được khẳng định đúng:

A. Giá trị của biểu thức 127 + a x b với a = 7 và b = 9 là:192 (1)
B. Giá trị của biểu thức 253 - a : b với a = 186, b = 3 là:194 (2)
C. Giá trị của biểu thức m x n + 47 với m = 29, n = 5 là:190 (3)
D. Giá trị của biểu thức 968 : m - n với m = 4, n = 48 là193 (4)
191 (5)

4. Đánh dấu x vào ô thích hợp:

CâuĐúngSai
a) 12345 + 67890 = 67890 + 12345
b) 217 + 58 - 105 = 58 - 105 + 217
c) 43 + 15 x 6 = 43 + 6 x 15
d) 558 + 81 : 9 = 558 : 9 + 81

PHẦN 2. TRÌNH BÀY CHI TIẾT CÁC BÀI TOÁN

1. Đặt tính rồi tính:

a) 12346 + 47542

b) 68705 - 19537

c) 645476 + 139545

d) 581634 - 478257

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

2. Tìm :

a) - 2008 = 7999

.............................................

.............................................

.............................................

b) + 56789 = 215354

.............................................

.............................................

.............................................

c) 178593 + = 427157

.............................................

.............................................

.............................................

d) 976318 - = 764280

.............................................

.............................................

.............................................

3. Huyện A trồng được 157630 cây lấy gỗ, huyện B trồng được ít hơn huyện A là 2917 cây. Hỏi cả hai huyện trồng được bao nhiêu cây lấy gỗ?

Bài giải

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

4. Tính giá trị của biểu thức sau (với a = 5, b = 7, c = 9)

a) a x b + c b) a x b - c

c) a + b x c d) (a + b) x c

..........................................................................................

..........................................................................................

..........................................................................................

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

=> Xem hướng dẫn giải


  • 49 lượt xem