Đáp án phiếu bài tập tuần 32 đề A toán 4 tập hai

  • 1 Đánh giá

Bài làm:

Phần 1. Trắc nghiệm

1. Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống:

a. 1457 x 45 = 65565 (Đ) b. 495 x 147 = 72755 (S)

c. 91485 : 9 = 10165 (Đ) d. 32766 : 258 = 127 (Đ)

2. Trung bình mỗi ngày xe đó chạy được số km là:

Đáp án đúng: C. 573km

3.

A. Tháng 1: 750 tấn (Đ)

B. Tháng 2: 400 tấn (S)

C. Tháng 3: 800 tấn (Đ)

D. Cả 3 tháng: 1950 tấn (S)

4. Trong các phân số: . các phân số bằng $\frac{3}{4}$ là:

Đáp án đúng: D. ; $\frac{150}{200}$; $\frac{63}{84}$

5. Tìm biết: + $\frac{1}{5}$ = $\frac{6}{7}$ - $\frac{1}{5}$

Đáp án đúng: C.

Phần 2. Trình bày chi tiết các bài toán

1.

Đáp án phiếu bài tập tuần 32 đề A toán 4 tập hai

2. Bài giải:

Để đi hết quãng đường dài 280km phải sử dụng hết số lít xăng là:

280 : 56 = 5 (lít)

Số tiền mua xăng đi xe trong một tháng của cô Thái là:

14500 x 5 = 72500 (đồng)

Đáp số: 72500 đồng

3. Bài giải:

Chiều dài của chiếc lược thứ ba là: (m)

Tổng chiều dài của ba chiếc thước là: (m)

Đáp số: m

  • 15 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021