Phiếu bài tập tuần 15 toán 4 tập một (Đề B)

  • 1 Đánh giá

Phiếu bài tập tuần 15 toán 4, đề B. Nội dung của phiếu bài tập nằm gọn trong chương trình học của tuần 15. Nhằm giúp các em củng cố lại kiến thức và ôn tập, rèn luyện kỹ năng giải toán. Chúc các em học tốt!

ĐỀ B

PHẦN 1. TRẮC NGHIỆM

1. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

a) 7740 : 36 = ?

A. 214 (dư 36) B. 215

C. 2141 D. 213 (dư 72)

b) 15880 : 63 = ?

A. 2511 (dư 4) B. 251 (dư 67)

C. 252 (dư 4) D. 252 (dư 3)

2. Nối mỗi ô ở cột bên trái với một ô ở cột bên phải để được khẳng định đúng:

Phiếu bài tập tuần 15 toán 4 tập một (Đề B)

3. Khoanh vào chữ đặt trước đáp án đúng:

Một tổ sản xuất trong 15 ngày đầu, mỗi ngày làm được 130 sản phẩm, trong 10 ngày sau, mỗi ngày làm được 150 sản phẩm. Hỏi trung bình mỗi ngày tổ đó làm được bao nhiêu sản phẩm?

A. 138 sản phẩm B. 135 sản phẩm

C. 140 sản phẩm D. 139 sản phẩm

PHẦN 2. TRÌNH BÀY CHI TIẾT CÁC BÀI TOÁN

1. Tính bằng cách hợp lí:

a) (150 x 35 x 10) : 25

b) (450 x 480 x 44) : (15 x 12 x 11)

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

2. Tìm :

a) x 15 + x 13 = 560 x 45

b) x 125 - x 73 = 1196

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

3. Tìm số có hai chữ số, biết rằng nếu viết thêm chữ số 3 vào bên trái số đó ta được số mới mà tổng của số mới và số phải tìm là 416.

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

4. Tìm số bị chia bé nhất để thương bằng 945 và số dư là 17.

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

=> Xem hướng dẫn giải


  • 13 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021