Đáp án phiếu bài tập tuần 23 đề A toán 4 tập hai

  • 1 Đánh giá

Bài làm:

Phần 1. Trắc nghiệm

1.

A. Những số chia hết cho cả 2 và 5 là 1820 và 47205 (S)

B. Những số chia hết cho cả 3 và 5 là 3675; 954000 và 47205 (Đ)

C. Số chia hết cho 2 nhưng không chia hết cho 5 là 1820 (S)

D. Số chia hết cho cả 2, 3, 5 và 9 là 954000 (Đ)

2.

a. Trong các phân số các phân số tối giản là:

Đáp án đúng: D.

b. Quy đồng mẫu số hai phân số được hai phân số mới là:

Đáp án đúng: B. và $\frac{28}{63}$

3.

a. (S)

b. (Đ)

c. (S)

4. Tổng của ba phân số là:

Đáp án đúng: C.

5.

Phần 2. Trình bày chi tiết các bài làm

1.

2. Bài giải:

Chu vi của hình bình hành đó là:

(14 + 6) x 2 = 40 (cm)

Diện tích của hình bình hành đó là:

14 x 4 = 56 ()

Đáp số: Chu vi 40 cm

Diện tích 56

3.

a.

b.

c.

4. Bài giải:

Phân số chỉ số học sinh đạt loại khá và giỏi của lớp 4A là:

(số học sinh cả lớp)

Đáp số: số học sinh cả lớp

  • 8 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021