Đáp án phiếu bài tập tuần 12 đề B toán 4 tập một

  • 1 Đánh giá

Bài làm:

ĐỀ B

PHẦN 1

1.

A -> (4) B -> (1)

C -> (2) D -> (3)

2.

A. 128 x 35 + 128 x 65 = 128 x (35 + 65)

= 128 x 100

= 12800

3.

Tích đúng của phép nhân đó là:

A. 6150

4. y x 2 + y x 3 + y x 5 = 9600

D. y = 960

PHẦN 2

1.

a) 461 x 42 + 461 x 58

Cách 1: = 461 x (42 + 58)

= 461 x 100

= 46100

Cách 2: = 19362 + 26738

= 46100

b) 396 x 37 - 396 x 17

Cách 1: = 396 x (37 - 17)

= 396 x 20

= 7920

Cách 2: = 14652 - 6732

= 7920

2.

a) x 27 + x 30 + x 43 = 210500

x (27 + 30 + 43) = 210500

x 100 = 210500

= 210500 : 100

= 2105

b) 128 x - 12 x - 16 x = 5208000

(128 - 12 -16) x = 5208000

= 5208000 : 100

= 52080

3.

A = 2007 x 2007

A = 2004 x 2007 + 3 x 1007

B = 2004 x 2008

B = 2004 x (2007 + 1)

B = 2004 x 2007 + 2004

Vì 2004 x 2007 = 2004 x 2007 và 3 x 2007 > 2004 nên A > B

4.

Do viết nhầm các tích riêng thẳng cột nên kết quả sai gấp thừa số thứ nhất số lần là:

4 + 3 = 7 (lần)

Thừa số thứ nhất là:

10724 : 7 = 1532

Tích đúng là:

1532 x 43 = 65876

Đáp số: 65876

  • 6 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021