Phiếu bài tập tuần 32 toán 4 tập hai (Đề B)

  • 1 Đánh giá

Phiếu bài tập tuần 32 toán 4, đề B. Nội dung của phiếu bài tập nằm gọn trong chương trình học của tuần 32. Nhằm giúp các em củng cố lại kiến thức và ôn tập, rèn luyện kỹ năng giải toán. Chúc các em học tốt!

ĐỀ B

Phần 1. Trắc nghiệm

1. Đánh dấu x vào ô trống đặt cạnh cách tính thuận tiện nhất:

a. 125 x 4 x 80

= 500 x 80

= 40000

b. 125 x 4 x 80

= 125 x 320

= 40000

c. 125 x 4 x 80

= (25 x 4) x (5 x 80)

= 100 x 400

= 40000

d. 125 x 4 x 80

= 125 x 80 x 4

= 10000 x 4

= 40000

2. Đúng ghi Đ, sai ghi S:

a. Tích của số lẻ nhỏ nhất có 3 chữ số và số chẵn nhỏ nhất có 3 chữ số khác nhau là 10302

b. Tích của số nhỏ nhất có 3 chữ số chia hết cho 3 và số nhỏ nhất có 3 chữ số là 3330

c. Thương của số lớn nhất có 6 chữ số và số lớn nhất có 2 chữ số là 10101

d. Thương của số nhỏ nhất có 5 chữ số và số chẵn lớn nhất có 1 chữ số là 125

3. Chọn câu trả lời đúng:

Nếu bớt số lớn đi 87 đơn vị và thêm vào số bé 39 đơn vị thì số lớn vẫn hơn số bé 2008. Hiệu hai số ban đầu là:

A. 1882 B. 2134 C. 1960 D. 2056

4. Đánh dấu x vào ô trống đặt cạnh đáp số đúng:

Hai kho có tất cả 16500kg lạc. Nếu kho A nhập về số lạc đúng bằng số lạc đã có thì số lạc ở cả hai kho khi đó là 23616kg. Hỏi mỗi kho có bao nhiêu kg lạc?

A. 7116kg B. 3558kg

9384kg 12942kg

C. 7126kg D. 14232kg

9374kg 2268kg

Phần 2. Trình bày chi tiết các bài toán

1. Tính bằng cách thuận tiện nhất:

a. 739 x 2 + 739 + 739 x 3 + 739 x 4

..........................................................

..........................................................

b. 801 x 67 + 34 x 801 - 801

..........................................................

..........................................................

2. Tính nhanh tổng sau:

..................................................................

..................................................................

..................................................................

..................................................................

..................................................................

3. Khi nhân một số tự nhiên với 205 một bạn học sinh đã quên viết chữ số 0 của số 205 nên tích giảm đi 22680 đơn vị. Tìm tích đúng của phép nhân đó?

Bài giải:

..................................................................

..................................................................

..................................................................

..................................................................

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

=> Xem hướng dẫn giải


  • 13 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021