Phiếu bài tập tuần 17 toán 4 tập một (Đề B)

  • 1 Đánh giá

Phiếu bài tập tuần 17 toán 4, đề B. Nội dung của phiếu bài tập nằm gọn trong chương trình học của tuần 17. Nhằm giúp các em củng cố lại kiến thức và ôn tập, rèn luyện kỹ năng giải toán. Chúc các em học tốt!

ĐỀ B

PHẦN 1. TRẮC NGHIỆM

1. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Tổng của số lớn nhất có 4 chữ số và số lớn nhất có 3 chữ số lớn hơn hiệu của chúng là:#

A. 10998 B. 9000

C.1998 D. 19998

2. Chọn câu trả lời đúng:

Hiệu của hai số là 4675. Nếu thêm vào số trừ 986 đơn vị thì hiệu hai số khi đó là:

A. 3669 B. 5661

C. 3679 D. 5651

3. Đánh dấu x vào ô trống đặt sau cách tính đúng và kết quả đúng:

Trung bình cộng số cây của hai lớp trồng được là 136 cây. Lớp 4A trồng nhiều hơn lớp 4B là 28 cây. Tính số cây mỗi lớp trồng.

A. (136 - 28) : 2 = 54 (cây)

136 - 54 = 82 (cây) ☐

B. (136 + 28) : 2 = 82 (cây)

136 - 82 = 54 (cây) ☐

C. 136 x 2 = 272 (cây)

(272 - 28) : 2 = 122 (cây)

272 - 122 = 150 (cây) ☐

4. Tìm câu trả lời sai:

3456 là diện tích hình chữ nhật có:

A. Chiều dài 72m, chiều rộng 48m C. Chiều dài 182m, chiều rộng 18m

B. Chiều dài 96m, chiều rộng 36m D. Chiều dài 144m, chiều rộng 24m

PHẦN 2. TRÌNH BÀY CHI TIẾT CÁC BÀI TOÁN

1. Viết số lớn nhất có 10 chữ số khác nhau và số nhỏ nhất có 10 chữ số khác nhau.

Tính tổng và hiệu của hai số vừa viết được.

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

2. Tổng của số thứ nhất và số thứ hai là 2479, tổng của số thứ hai và số thứ ba là 2521, tổng của số thứ nhất và số thứ ba là 2510. Tìm 3 số đó.

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

3. Một hình chữ nhẩ có chu vi gấp 6 lần chiều rộng, chiều dài hơn chiều rộng 18cm. Tính diện tích hình chữ nhật đó.

Bài giải

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

=> Xem hướng dẫn giải


  • 15 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021