Đáp án phiếu bài tập tuần 21 đề A toán 4 tập hai

  • 1 Đánh giá

Bài làm:

Phần 1. Trắc nghiệm

1. Trong các phân số: , các phân số tối giản là:

Đáp án đúng: D. ; $\frac{9}{20}$; $\frac{17}{27}$

2.

3. Quy đồng mẫu số hai phân số và $\frac{9}{11}$ được:

Đáp án đúng: B. và $\frac{81}{99}$

4.

A. , giữ nguyên phân số $\frac{3}{10}$ và $\frac{4}{15}$ (S)

B. giữ nguyên phân số $\frac{3}{10}$ và $\frac{4}{15}$ (S)

C. ; $\frac{3}{10}=\frac{3\times 3}{10\times 3}=\frac{9}{30}$, giữ nguyên phân số $\frac{4}{15}$ (S)

D. ; $\frac{3}{10}=\frac{3\times 3}{10\times 3}=\frac{9}{30}$, $\frac{4}{15}=\frac{4\times 2}{15\times 2}=\frac{8}{30}$ (Đ)

Phần 2. Trình bày chi tiết các bài toán

1.

a. 35 : 5 và (35 x 4) : (5 x 4)

35 : 5 = 7

(35 x 4) : (5 x 4) = 140 : 20 = 7

=> 35 : 5 = (35 x 4) : (5 x 4)

b. 105 : 15 và (105 : 5) : (15 : 5)

105 : 15 = 7

(105 : 5) : (15 : 5) = 21 : 3 = 7

=> 105 : 15 = (105 : 5) : (15 : 5)

2.

3.

4.

  • 4 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021