Đáp án phiếu bài tập tuần 8 đề B toán 4 tập một

  • 1 Đánh giá

Bài làm:

ĐỀ B

PHẦN 1

1.

A -> (2) B -> (5)

C -> (3) D -> (1)

2.

Tổng của hai số là số lớn nhất có 4 chữ số, hiệu của hai số là số bé nhất có 3 chữ số. Hai số đó là:

A. 4949 và 5050

3.

Hình vẽ M có:

C. 4 góc vuông và 10 góc nhọn

PHẦN 2

1. Ta có sơ đồ:

Đáp án phiếu bài tập tuần 8 đề B toán 4 tập một

Nhìn vào sơ đồ ta có hiệu hai số chẵn cần tìm là:

2 x 6 = 12

Số chẵn bé là:

(2420 - 12) : 2 = 1204

Số chẵn lớn là:

2420 - 1204 = 1216

Đáp số: 1204 và 1216

2. Khi rót 8l dầu từ thùng thứ nhất sang thùng thứ hai thì tổng số dầu ở hai thùng không đổi. Vậy thùng thứ nhất khi đó là:

(156 - 12) : 2 = 72 (l)

Lúc đầu thùng thứ nhất có số dầu là:

72 + 8 = 80 (l)

Lúc đầu thùng thứ hai có số dầu là:

156 - 80 = 76 (l)

Đáp số: 80l dầu và 76l dầu.

3.

AB và AD; BA và BC, CB và CD, DA và DC, EB và EA, EB và EC, EC và ED, ED và EA.

Đáp án phiếu bài tập tuần 8 đề B toán 4 tập một

  • 4 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021