Đáp án phiếu bài tập ôn tập học kì 1 đề B1 toán 4 tập một

  • 1 Đánh giá

Bài làm:

ĐỀ B1

PHẦN 1

1. Số liền trước số lớn nhất có 5 chữ số khác nhau là:

D. 98764

2.

Trong các số 127; 144; 253; 190 số thuộc dãy 3; 6; 9; 12; 15;... là:

A. 144

3.

CâuĐúngSai
a)x
b)x
c)x
d)x

4.

Tích đúng của phép nhân đó là:

C. 540

5.

A. S B. S

C. Đ D. S

PHẦN 2

1.

Từ trang 1 đến trang 9 có 9 trang có 1 chữ số nên phải dùng:

1 x 9 = 9 (lượt chữ số)

Từ trang 10 đến trang 99 có 90 trang có 2 chữ số nên phải dùng:

2 x 90 = 180 (lượt chữ số)

Từ trang 100 đến trang 256 có 157 trang có 3 chữ số nên phải dùng:

3 x 157 = 471 (lượt chữ số)

Số lượt chữ số phải dùng để đánh số trang của truyện đó là:

9 + 180 + 471 = 600 (lượt chữ số)

Đáp số: 660 luợt chữ số

2.

Độ dài của hình vuông lớn là:

240 : 4 = 60 (cm)

Đáp án phiếu bài tập ôn tập học kì 1 đề B1 toán 4 tập một

Nhìn trên hình vẽ ta thấy độ dài cạnh hình vuông lớn đúng bằng 3 lần độ dài cạnh hình vuông nhỏ nên độ dài cạnh hình vuông nhỏ là:

60 : 3 = 20 (cm)

Chu vi của mỗi hình vuông là:

20 x 4 = 80 (cm)

Đáp số: 80 cm.

3.

Số lớn nhất có 4 chữ số chia hết cho cả 2; 5; 9 là 9990

Số nhỏ nhất có 4 chữ số chia hết cho cả 2; 5; 9 là 1080

Hiệu của hai số trên là:

9990 - 1080 = 8910

Đáp số: 8910

  • 28 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021