Đáp án phiếu bài tập tuần 5 đề B toán 4 tập một

  • 1 Đánh giá

Bài làm:

ĐỀ B

PHẦN 1

1.

Câu C. Thứ bảy

2.

CâuĐúngSai
a) Trung bình cộng của 21, 28, 35 là 28x
b) Trung bình cộng của 10, 20, 30, 40 là 20x
c) Trung bình cộng của 15, 17, 18, 20, 25 là 18x
d) Trung bình cộng của 19, 37, 55, 73, 91 là 55x

3.

D. 1920 tấn

4.

a) Đ c) S

b) S d) Đ

PHẦN 2.

1) Năm 2008 là năm thuận tháng 2 có 29 ngày. Như vậy, từ ngày Tết/ dương lịch đến ngày Quốc Tế thiếu nhi có 152 ngày.

Ta có: 153 : 7 = 21

Vậy ngày 1/6/2003 rơi vào chủ nhật.

2. Hai số chẵn liên tiếp kém nhau 2 đơn vị. Nếu gọi số chẵn bé nhất trong 6 số đó là a thì 5 số chẵn liên tiếp sau a là: a + 2; a + 4; a+ 6; a + 10

Ta có: (a + a + 2 + a + 4 + a + 5 + a + 8 + a + 10) : 6 x 14

a x 6 + 30 = 241 x 6

a x 6 + 30 = 1446

a x 6 = 1446 - 30

a x 6 = 1416

a = 236

Vậy 6 số chẵn liên tiếp lần lượt là:

236; 238; 240;242; 244; 246

3. Tổng số hàng 3 xe đầu chở là:

45 x 3 = 135 (tạ)

Đáp án phiếu bài tập tuần 5 đề B toán 4 tập một

3 lần trung bình cộng của số hàng của xe 4 là:

135 + 15 = 150 (tạ)

Xe thứ 4 chở được số hàng là:

150 : 3 + 15 = 65 (tạ)

Hai xe đầu chở được số hàng là:

65 + 24 = 89 (tạ)

Xe thứ 3 chở được số hàng là:

135 - 89 = 46 (tạ)

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021