Đáp án phiếu bài tập tuần 19 đề B toán 4 tập hai

  • 1 Đánh giá

Bài làm:

Phần 1. Trắc nghiệm

1.

= $38dm^{2}$ (S)

= $30dm^{2}56cm^{2}$ (Đ)

= $3 000 407m^{2}$ (Đ)

= $1527dm^{2}$ (Đ)

= $1m^{2}56dm^{2}$ (Đ)

= $100 056m^{2}$ (S)

2. Số đo thích hợp chỉ diện tích 1 tỉnh là:

Đáp án đúng là: D. 5460

3.

5 < 4 + 2

< $15207000m^{2}$

> $99 000dm^{2}$

< $101 000cm^{2}$

= $10 000 000m^{2}$

= $20 002 000m^{2}$

= $1306dm^{2}$

< $90^{2}$

4.

Phần 2. Trình bày chi tiết các bài toán

1. Bài giải:

Đổi 5dm = 50 cm

Đáy của hình bình hành đó là: (50 - 12) : 2 = 19 (cm)

Chiều cao của hình bình hành là: 50 - 19 = 31 (cm)

Diện tích của hình bình hành đó là: 19 x 31 = 589 ()

Đáp số:

2. Bài giải:

Ta có: DC =24 : 3 = 8 (cm)

Nối A với C: Diện tích hình tam giác ADC = (AH x DC) : 2 (cạnh đáy DC và chiều cao AH) (1)

Mặt khác, diện tích hình tam giác ADC = (AD x CE) : 2 (cạnh đáy AD và chiều cao CE) (2)

Từ (1) và (2) ta có: (AH x DC) : 2 mà CE = 2 x AH vậy AH x DC = AD x 2 x AH (3)

Từ (3) ta có: AD = DC : 2 => Vậy AD = 8 : 2 = 4 cm.

Chu vi hình bình hành ABCD là: (8 + 4) x 2 = 24 (cm)

Đáp số: 24 cm.

  • 4 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021