Đáp án phiếu bài tập tuần 1 đề A toán 4 tập một

  • 1 Đánh giá

Bài làm:

ĐỀ A

PHẦN 1

1. Số 40025 đọc là:

B. Bốn mươi nghìn không trăm hai mươi lăm

2.

3427 < 347237213 < 3723136728 = 36000 + 700 + 28
9998 > 899960205 > 6002599998 < 99999

3.

A -> (3)

B -> (4)

C -> (1)

D -> (2)

4.

Nếu a = 9240 thì giá trị của biểu thức 45105 - a : 5 là:

B. 43257

5. Một tuần đội đó đắp được:

A. 225m đường

PHẦN 2

1.

a) 10235 - 9105 : 5 b) (4628 + 3536) : 4

= 10235 - 1821 = 8164 : 4

= 8414 = 2041

2.

a) 42578; 45278; 45728; 47258; 48258

b) 18207; 19027; 12078; 10728; 10278

3.

a) - 1295 = 3702

= 3702 + 1295

= 4997

b) + 4876 = 9312

= 9312 - 4876

= 4436

c) x 5 = 3645

= 3645 : 5

= 729

d) : 9 = 2036

= 2036 x 9

= 18324

4.

Bài giải

Chiều rộng của hình chữ nhật đó là:

36 : 4 = 9 (cm)

Chu vi của hình chữ nhật đó là:

(36 + 9) x 2 = 90 (cm)

Diện tích của hình chữ nhật đó là:

36 x 9= 324 ()

Đáp số: 90cm và 324

  • 9 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021