Phiếu bài tập tuần 35 toán 4 tập hai (Đề B)

  • 1 Đánh giá

Phiếu bài tập tuần 35 toán 4, đề B. Nội dung của phiếu bài tập nằm gọn trong chương trình học của tuần 35. Nhằm giúp các em củng cố lại kiến thức và ôn tập, rèn luyện kỹ năng giải toán. Chúc các em học tốt!

ĐỀ B

Phần 1. Trắc nghiệm

1. Chọn câu trả lời đúng:

a. Phân số nhỏ nhất cóa tích tử số và mẫu số bằng 18 là:

A. B. $\frac{9}{2}$

C. D. $\frac{1}{18}$

b. Số nhỏ nhất có bảy chữ số khác nhau hơn số lớn nhất có 5 chữ số là:

A. 923457 B. 933457

C. 23457 D. 900001

2. Đúng ghi Đ, sai ghi S:

a.

b.

c.

d.

3. Chọn câu trả lời đúng:

Một trại chăn nuôi có 3608 con gà và vịt. Sau khi bán đi 135 con gà và mua thêm 135 con vịt thì số gà bằng số vịt. Hỏi lúc đầu trại đó bao nhiêu con mỗi loại?

A. 1353 con gà và 2255 con vịt

B. 1488 con gà và 2120 con vịt

C. 2255 con gà và 1353 con vịt

D. 2120 con gà và 1488 con vịt

4. Đánh dấu x vào ô trống đặt cạnh cách tính và kết quả đúng:

Năm ngoái đội I hơn đội II là 1035 người. Năm nay đội I có thêm 345 người, đội II chuyển đi 145 người nên số người đội II bằng số người đội I. Tính số người của mỗi đội năm nay.

A. 1035 + 345 + 145 = 1525 (người)

1525 : (9 - 4) x 4 = 1220 (người)

1220 + 1525 = 2745 (người)

B. 1035 + 345 - 145 = 1235 (người)

1235 : ( 9 - 4) x 4 = 988 (người)

988 + 1235 = 2223 (người)

C. 1035 - 345 + 145 = 835 (người)

835 : (9 - 4) x 4 = 668 (người)

668 + 835 = 1503 (nguoif)

D. 1035 - 345 - 145 = 545 (người)

545 : (9 - 4) x 4 = 436 (người)

436 + 545 = 981 (người)

Phần 2. Trình bày chi tiết các bài toán

1. Trong hộp có 360 viên kẹo. Biết rằng cứ 3 viên kẹo màu đỏ thì có 2 viên kẹo màu xanh và có 4 viên kẹo màu vàng. Hỏi trong hộp có bao nhiêu viên kẹo mỗi loại?

Bài giải:

.......................................................................

.......................................................................

........................................................................

........................................................................

.........................................................................

2. Tìm hai số, biết số bé bằng số lớn. Nếu lấy số lớn trừ đi số bé rồi cộng với hiệu của chúng thì được 168.

Bài giải:

.......................................................................

.......................................................................

........................................................................

........................................................................


  • 17 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021