Đáp án phiếu bài tập tuần 11 đề B toán 4 tập một

  • 1 Đánh giá

Bài làm:

ĐỀ B

PHẦN 1

1.

a) 7 tấn 8 yến = ...

D. 70800kg

b) 7 8 $dm^{2}$ = ...

B. 7008

2. Tích của hai số là 4850. Nếu gấp thừa số thứ nhất lên 5 lần và thừa số thứ hai lên 2 lần thì tích mới gấp lên số lần là:

C. 10 lần

3.

a) Đ b) S

c) Đ d) S

4. Một hình vuông có diện tích là 1 69 $dm^{2}$. Chu vi của hình vuông đó là:

B. 52dm

5.

A. 54

PHẦN 2.

1. Vì khi nhân một số với 1000 ta chỉ việc viết thêm vào bên phải số đó 3 chữ số không, do đó khi nhân một số có 5 chữ số với 1000 kết quả là số có 8 chữ số và chữ số hàng trăm là chữ số 0.

Vậy kết quả của 2 bạn Hồng và Hà đều sai.

2.

a) 2008 + 2008 + 2008 + 2008 - 2008 x 4

= 2008 x 4 - 2008 x 4

= 0

b) 88 - 8 + 8 + 8 + 8 + ... + 8 + 8 + 8 (11 số 8)

= (88 - 8) + 8 + 8 + 8 + ... + 8 + 8 + 8 (10 số 8)

= 80 + 80 = 160

3.

Đáp án phiếu bài tập tuần 11 đề B toán 4 tập một

Phần đất tăng thêm là một hình chữ nhật có chiều rộng 4m. Chiều dài của phần đắt tăng thêm là:

160 : 4 + 40 (m)

Hai lần chiều rộng mảnh đất ban đầu là:

40 + 4 = 44 (m)

Chiều rộng mảnh đất ban đầu là:

44 : 2 = 22 (m)

Chiều dài mảnh đất ban đầu là:

22 x 3 = 66 (m)

Diện tích hình chữ nhật là:

22 x 66 = 1452 ()

Đáp số: 1452

  • 14 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021