Đáp án phiếu bài tập tuần 7 đề B toán 4 tập một

  • 1 Đánh giá

Bài làm:

ĐỀ B

PHẦN 1

1. Lan nghĩ ra một số, Lan lấy số đó cộng với số bé nhất có 4 chữ số khác nhau thì được số tròn chục lớn nhất có 4 chữ số. Số Lan nghĩ là:

A. 8967

2.

a) Đ b) S

c) S d) Đ

3.

a) 1 b) 1

c) 1 d) 2

4.

Tổng của 1027 và 2345 nhân với 3 viết là:

B. (1027 + 2345) x 3

5.

A. 200

PHẦN 2

1. Số lớn nhất có 5 chữ số là 99999, vậy tổng của hai số là 99999. Nếu thêm vào số lớn 425 đơn vị và bớt ở số bé đi 197 đơn vị thì tổng mới là:

99999 + 425 - 197 = 100227

Đáp số: 100227

2.

a) Biểu thức: (a - b) : c

Nếu a = 4895, b = 1025, c = 5 thì (a - b) : c = (4895 - 1025) : 5 = 3870 : 5 = 774

b) Biểu thức m x (n + p)

Nếu m = 9, n = 1069, p = 2175 thì m x (n + p) = 9 x (1069 - 2175) = 9 x 3244 = 29196

3. Sau khi bớt đi ở số bị trừ đi 428 và thêm vào số trừ 235 thì hiệu hai số mới là 2084.

Vậy hiệu của hai số ban đầu là:

2084 + 478 + 235 = 2797

Đáp số: 2797

4. Tính bằng cách thuận tiện nhất:

a) 1237 + 2914 + 1763 + 2086

= (1237 + 1763) + (2914 + 2086)

= 3000 + 5000

= 8000

b) 14968 + 9035 - 968 - 35

= (14968 - 968) + (9035 - 35)

= 14000 + 9000

= 23000

  • 15 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021