Đáp án phiếu bài tập tuần 10 đề B toán 4 tập một

  • 1 Đánh giá

Bài làm:

ĐỀ B

PHẦN 1

1. Nếu gấp một thừa số lên 3 lần thì tích của hai số là:

A. 11052

2.

A. 25 x 9 x 4 x 7 = (25 x 4) x (9 x 7)

= 100 x 63

= 6300

3.

A -> (3) B -> (4)

C -> (1) D -> 2

PHẦN 2

1. Gỉa sử 4 chữ số đó là: a; b; c; d (a < b < c < d và a > 0)

Số nhỏ nhất có 4 chữ số khác nhau là

Số lớn nhất có 4 chữ số khác nhau là

Theo bài ra ta có:

Đáp án phiếu bài tập tuần 10 đề B toán 4 tập một

Ta có: d + a = 8 và c + b = 5 nên a + b + c + d = 8 + 5 = 13

Đáp số: a + b + c + d = 13

2. Khi viết nhầm chữ số 6 ở hàng đơn vị của số 1236 thành chữ số 9 thì số này tăng thêm số đơn vị là:

9 - 6 = 3

Vì thừa số thứ 2 tăng thêm 3 đơn vị nên tích tăng lên 3 lần thừa số thứ nhất. Vậy 3 lần thừa số thứ nhất là 15.

Thừa số thứ nhất là:

15 : 3 = 5

Tích đúng là:

5 x 1236 = 6180

3.

- Nếu a = 0 thì 35634 x a = 35634 x 0 = 0 < 142535 (chọn)

- Nếu a = 1 thì 35634 x a = 35634 x 1 = 35634 < 142535 (chọn)

- Nếu a = 2 thì 35634 x a = 35634 x 2 = 71268 < 142535 (chọn)

- Nếu a = 3 thì 35634 x a = 35634 x 3 = 106902 < 142535 (chọn)

- Nếu a = 4 thì 35634 x a = 35634 x 4 = 142536 > 142535 (loại)

Vậy a= 0, 1, 2, 3

  • 4 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021