Phiếu bài tập tuần 23 toán 4 tập hai (Đề B)

  • 1 Đánh giá

Phiếu bài tập tuần 23 toán 4, đề B. Nội dung của phiếu bài tập nằm gọn trong chương trình học của tuần 20. Nhằm giúp các em củng cố lại kiến thức và ôn tập, rèn luyện kỹ năng giải toán. Chúc các em học tốt!

ĐỀ B

Phần 1. Trắc nghiệm

1. Chọn câu trả lời đúng:

a. Có 11 viên bi xanh, 15 viên bi đỏ và 19 viên bi vàng. Phân số chỉ phần bi đỏ so với tổng số bi là:

A. B. $\frac{11}{9}$

C. D. $\frac{15}{45}$

b. Số tự nhiên lớn nhất có 8 chữ số chia hết cho 2; 3; 5 và 9 là:

A. 99999999 B. 99999990

C. 99999998 D. 90000000

2. Đúng ghi Đ, sai ghi S vào chỗ chấm:

Diện tích hình bình hành ABCD (hình bên) là:

A. DC x AH (....) B. DC x AH : 2 (....)

C. BC x AE : 2 (....) D. BC x AE (....)

3. Đánh dấu x vào ô thích hợp

4. Khoanh vào chữ đặt trước phép tính có kết quả đúng:

Tổng của hai phân số là . Nếu thêm vào phân số thứ nhất $\frac{3}{5}$ thì tổng hai phân số là bao nhiêu?

A.

B.

C.

D.

Phần 2. Trình bày chi tiết các bài toán

1. Quy đồng mẫu số rồi tính:

a. = ..................................

b. = ...................................

2. Rút gọn rồi tính:

a. = ..................................

b. = ..........................................

3. Tính nhanh:

a. = .............................

b. = .........................

4. Viết các phấn số sau thành tổng ba phân số có tử số là 1 và mẫu số khác nhau:

a. =..............................

b. =..............................

5. Sau khi bớt ở phân số thứ nhất đi thì tổng hai phân số là $\frac{7}{9}$. Tính tổng hai phân số ban đầu?

Bài giải:

....................................................................

....................................................................

....................................................................

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

=> Xem hướng dẫn giải


  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021