Đáp án phiếu bài tập tuần 23 đề B toán 4 tập hai

  • 1 Đánh giá

Bài làm:

Phần 1. Trắc nghiệm

1.

a. Có 11 viên bi xanh, 15 viên bi đỏ và 19 viên bi vàng. Phân số chỉ phần bi đỏ so với tổng số bi là:

Đáp án đúng: D.

b. Số tự nhiên lớn nhất có 8 chữ số chia hết cho 2; 3; 5 và 9 là:

Đáp án đúng: B. 99999990

2. Diện tích hình bình hành ABCD (hình bên) là:

A. DC x AH (Đ) B. DC x AH : 2 (S)

C. BC x AE : 2 (S) D. BC x AE (Đ)

3.

CâuĐúngSai
ax
bx
cx
dx

4. Tổng của hai phân số là . Nếu thêm vào phân số thứ nhất $\frac{3}{5}$ thì tổng hai phân số là:

Đáp án đúng: C.

Phần 2. Trình bày chi tiết các bài toán

1.

a.

b.

2.

a.

b.

3.

a.

b.

4.

a.

b.

5. Bài giải:

Sau khi bớt ở phân số thứ nhất đi thì tổng của hai phân số ban đầu cũng giảm đi và bằng $\frac{7}{9}$.

Vậy tổng của hai phân số ban đầu là:

Đáp số:

  • 5 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021