Đáp án phiếu bài tập tuần 13 đề A toán 4 tập một

  • 1 Đánh giá

Bài làm:

ĐỀ A

PHẦN 1

1.

a) Đ b) S

c) S d) Đ

2.

Diện tích của mảnh đất đó là:

C. 46225

3.

a) S b) Đ

c) S d) Đ

4.

a) 10kg = 1 yến10 yến = 1 tạ10 tạ = 1 tấn
30kg = 3 yến400kg = 4 tạ4000kg = 4 tấn
b) 100 = 1 $dm^{2}$1 = 100 $dm^{2}$300 = 3 $m^{2}$
2500 = 25 $dm^{2}$15 = 1500 $dm^{2}$7500 = 75 $m^{2}$

5.

Diện tích của hình chữ nhật đó là:

B. 35643

PHẦN 2

1.

Cách 1:

Số cây nhãn trồng ở khu vườn phía trước là:

11 x 15 = 165 (cây)

Số cây nhãn trồng ở khu vườn phía sau là:

11 x 19 = 209 (cây)

Vườn nhà bác Thành trồng được số cây nhãn là:

165 + 209 = 374 (cây)

Đáp số: 374 cây

Cách 2:

Số hàng nhãn trồng trong vườn là:

15 + 19 = 34 (hàng)

Số cây nhãn bác Thành trồng được là:

11 x 34 = 374 (cây)

Đáp số: 374 cây nhãn

2.

Đáp án phiếu bài tập tuần 13 đề A toán 4 tập một

3.

a) 47 x 298 + 53 x 298

= (47 + 53) x 298

= 100 x 298

= 29800

b) 426 x 617 + 617 x 574

= 617 x (574 + 426)

= 617 x 1000

= 617000

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021