Phiếu bài tập tuần 2 toán 4 tập một (Đề A)

  • 1 Đánh giá

Phiếu bài tập tuần 2 toán 4, đề B. Nội dung của phiếu bài tập nằm gọn trong chương trình học của tuần 2. Nhằm giúp các em củng cố lại kiến thức và ôn tập, rèn luyện kỹ năng giải toán. Chúc các em học tốt!

ĐỀ A

PHẦN 1. TRẮC NGHIỆM

1. Nối mỗi số với cách đọc đúng của nó:

a) 945075 Chín trăm bốn mươi năm nghìn không trăm bảy mươi (1)

b) 940575 Chín trăm bốn mươi nghìn bảy trăm năm mươi lăm (2)

c) 940755 Chín trăm bốn mươi lăm nghìn không trăm bảy mươi lăm (3)

d) 940755 Chín trăm bốn mươi nghìn năm trăm bảy mươi lăm (4)

Chín trăm năm mươi bảy nghìn bốn trăm linh năm (5)

2. Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

Số / Giá trịChữ số 5Chữ số 3Chữ số 7
503427
470532

3. Chọn câu trả lời đúng:

a) Số 387654 có chữ số 8 thuộc hàng:

A. Trăm nghìn B. Chục nghìn

C. Nghìn D. Trăm

b) Các chữ số thuộc lớp nghìn trong số 246357 là:

A. 3, 5, 7 B. 6, 3, 5

C. 4, 6, 3 D. 2, 4, 6

4. Điền dấu > ; = ; < thích hợp vào ô trống:

9899 ☐ 10000

20111 ☐ 19999

830678 ☐ 830000 + 678

74474 ☐ 74 747

100000 ☐ 99099

910678 ☐ 909789

PHẦN 2. TRÌNH BÀY CHI TIẾT CÁC BÀI TOÁN

1. Viết các số sau và cho biết chữ só 5 ở mỗi số thuộc hàng nào, lớp nào:

a) Sáu trăm nghìn không trăm năm mươi

b) Hai trăm năm mươi nghìn một trăm

c) Năm trăm nghìn chín trăm mười bốn

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

2. Xếp các số sau theo thứ tự từ bé đến lớn:

909010; 789563; 987365; 879653; 9100009.

.....................................................................................................................................................................

3. Tìm :

a. - 4956 = 8372

...................................................

...................................................

b. + 1563 = 10320

...................................................

...................................................

c. x 9 = 57708

...................................................

...................................................

d. : 7 = 1630

...................................................

...................................................

4. Một tấm bìa hình chữ nhật có diện tích 108 , chiều rộng 9cm. Tính chu vi của tấm bìa hình chữ nhật đó.

Bài giải

......................................................................................................

......................................................................................................

......................................................................................................

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

=> Xem hướng dẫn giải


  • 56 lượt xem