Đáp án phiếu bài tập tuần 12 đề A toán 4 tập một

  • 1 Đánh giá

Bài làm:

PHẦN 1

1.

a) 7 x (8 + 9) = 7 x 8 + 7 x 9

b) 7 x 15 = 7 x 5 + 7 x 10

c) 18 x (20 - 5) = 18 x 20 - 18 x 5

d) 25 x 16 = 25 x 20 - 25 x 4

2. Cô Hoàn phải trả:

B.102500 đồng

3. Số sắt còn lại giá:

C. 274500000 đồng

4.

CâuĐúngSai
a)x
b)x
c)x
d)x

PHẦN 2.

1.

Cách 1:

Mỗi đoàn xe chở được số học sinh là:

35 x 6 = 210 (học sinh)

Hai đoàn xe chở được số học sinh là:

210 x 2 = 240 (học sinh)

Đáp số: 240 học sinh

Cách 2:

Cả hai đoàn có số xe là:

6 x 2 = 12 (xe)

Hai đoàn xe chở được số học sinh là:

35 x 12 = 420 (học sinh)

Đáp số: 420 học sinh

2.

Cách 1:

Số tiền công 4 ngày của người thợ cả là:

95000 x 4 = 380000 (đồng)

Số tiền công 4 ngày của người thợ phụ là:

60000 x 4 = 240000 (đồng)

Số tiền công người thợ cả nhiều hơn số tiền công người thợ phụ là:

380000 - 240000 = 140000 (đồng)

Đáp số: 140000 (đồng)

Cách 2:

Cùng 1 ngày, người thợ cả nhận được nhiều hơn người thợ phụ số tiền là:

95000 - 60000 = 35000 (đồng)

Nếu cùng làm 4 ngày công, người thợ cả nhận được nhiều hơn người thợ phụ số tiền là:

35000 x 4 = 140000 (đồng)

Đáp số: 140000 đồng.

3.

Đáp án phiếu bài tập tuần 12 đề A toán 4 tập một

  • 4 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021