Đáp án phiếu bài tập tuần 4 đề A toán 4 tập một

  • 1 Đánh giá

Bài làm:

ĐỀ A

PHẦN 1

1.

1010 > 909 47052 < 48042

49999 < 51999 99899 < 101899

87560 = 87000 + 560 50327 > 50000 + 326

2.

C. 769853; 789563; 798365; 879653

3.

C. = 2020

4.

50kg = 5 yến45 yến = 450kg450 yến = 45 tạ
4 tấn < 4010 kg5100kg < 52 tạ50 tạ = 5 tấn

5.

a) 1 giờ 25 phút = 85 phút ;

2 phút 10 giây = 130 giây;

giờ = 15 phút

b) 10 thế kỉ = 1000 năm;

20 thế kỉ 8 năm = 2008 năm.

6.

B. XX

PHẦN 2

1.

a) 15976; 15796; 15769; 15697; 15679

b) 398715; 395187; 389517; 371858; 359781

2. Các số tròn trăm lớn hơn 15450 và nhỏ hơn 15710 là: 15500; 15600; 15700. Vậy có thể nhận các giá trị: 15500; 15600 và 15700.

3. Đổi: 7 tấn = 70 tạ; 500 kh = 5 tạ.

Xe thứ hai chửo được số xi-măng là:

70 - 5 = 65 (tạ)

Cả hai xe chở được số xi-măng là:

70 + 65 = 135 (tạ)

Đáp số: 135 tạ xi-măng

4. Vua Lý Công Uẩn dời đô về Thăng Long năm 1010 vì 2010 - 1000 = 1010.

Năm 1010 thuộc thế kỉ XI.

  • 20 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021