Đáp án phiếu bài tập tuần 18 đề B toán 4 tập một

  • 1 Đánh giá

Bài làm:

ĐỀ B

PHẦN 1

1.

a) S b) Đ

c) S d) Đ

2.

a) Chữ số điền vào dấu * là:

B. 4

b) Các số có ba chữ số giống nhau chia hết cho 9 là:

D. 333; 666; 999

3.

A -> 2 B -> 4

C -> 1 D -> 3

4. Câu trả lời sai:

C. Số 92754 chia hết cho 5 và 9

PHẦN 2

1.

Gọi 5 số tự nhiên liên tiếp lần lượt là a; a + 1; a + 2; a + 3; a + 4

- Nếu a chia hết cho 5 thì a x (a + 1) x (a + 2) x (a + 3) x (a + 4) chia hết cho 5

- Nếu a chia cho 5 dư 1 thì a + 4 chia hết cho 5, do đó:

a x (a + 1) x (a + 2) x (a + 3) x (a + 4) chia hết cho 5

- Nếu a chia cho 5 dư 2 thì (a + 3) chia hết cho 5, do đó:

a x (a + 1) x (a + 2) x (a + 3) x (a + 4) chia hết cho 5

- Nếu a chia cho 5 dư 3 thì (a + 2) chia hết cho 5, do đó:

a x (a + 1) x (a + 2) x (a + 3) x (a + 4) chia hết cho 5

- Nếu a chia cho 5 dư 4 thì (a + 1) chia hết cho 5, do đó:

a x (a + 1) x (a + 2) x (a + 3) x (a + 4) chia hết cho 5

Vậy tích của 5 số tự nhiên liên tiếp bao giờ cũng chia hết cho 5.

2.

Giả sử cô bán hàng tính đúng thì số tiền mẹ Xuân phải trả là:

50000 x 3 - 40000 = 110000 (đồng)

Vì 15 và 3 đều chia hết cho 3 nên số tiền mua 15 quyển vở và số tiền mua 3 cái bút chia hết cho 3. Do đó, số tiền mẹ Xuân phải trả là số chia hết cho 3.

Số 110000 không chia hết cho 3 nên điều giả sử trên là sai hay cô bán hàng tính sai.

3.

Số 36 chia hết cho 9 nên tích là số chia hết cho 9 hay chia hết cho 9

Vậy 2 + 5 + * + 7 + 9 + 6 + 4 chia hết cho 9

hay 33 + * chia hết cho 9. Do đó, * = 3

  • 6 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021