Đáp án phiếu bài tập tuần 2 đề A toán 3 tập một

  • 1 Đánh giá

Bài làm:

Phần I: Trắc nghiệm

1. Giá trị của X là: D. 135

2. Có tất cả số hàng là:

6 hàng (S) 7 hàng (S) 8 hàng (Đ)

3. Chu vi hình tứ giác ABCD là:

60 cm (S)

90 cm (S)

120 cm (Đ)

4.

Tính:

a) 4 x 6 + 105 = ? C. 129

b) 5 x 8 + 121 = ? A. 161

Phần II: Trình bày lời giải các bài toán

1. Tính:

a) 35 : 5 + 15 = 7 + 15 b) 24 : 4 : 3 = 6 : 3

= 22 = 2

c) 36 : 4 - 9 = 9 - 9 d) 27 : 3 + 18 = 9 + 18

= 0 = 27

2. Đặt tính rồi tính:

 Đáp án phiếu bài tập tuần 2 đề A toán 3 tập một

3.

a) 5 x 6 + 128 = 30 + 128 b) 4 x 8 + 124 = 32 + 124

= 158 = 156

c) 4 x 2 x 3 = 8 x 3 . d) 5 x 7 - 17 = 35 - 17

= 24 = 18

4.

Bài giải:

Lớp học đó có số học sinh là:

8 x 4 = 32 (học sinh)

Đáp số: 32 học sinh.

  • lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021