Đáp án phiếu bài tập tuần 21 đề A toán 3 tập hai

  • 1 Đánh giá

Bài làm:

Phần I

1. Đúng ghi Đ, sai ghi S:

a) Giá trị biểu thức 5305 + 2176 - 4680 là:

2800 (S) 2801(Đ) 2810(S)

b) Giá trị biểu thức 4384 - 2747 + 1050 là:

2687(Đ) 2867(S) 2786(S)

c) Giá trị biểu thức 7684 - (2152 + 1413) là:

6945(S) 4119(Đ) 4213(S)

2. Cả hai xe chở được số gạo là: B. 5221kg

3. Đánh dấu (Đ) vào ô trống đặt sau kết quả đúng. Tìm x:

a) 3784 + x = 4359. Giá trị của x là: 575 (Đ)

b) 1075 + x - 216 = 2486. Giá trị của x là: 1627 (Đ)

c) x + 1950 : 3 = 1102. Giá trị của x là: 452 (Đ)

d) x - 1454 = 1201. Giá trị của x là: 2655 (Đ)

Phần II

1. Đặt tính rồi tính:

2. Có 816 kg gạo tẻ, số gạo nếp bằng số gạo tẻ. Hỏi có tất cả bao nhiêu ki-lô-gam gạo?

Bài giải:

Gạo nếp có số ki-lô-gam là:

816 : 3 = 272 ( kg)

Có tất cả số ki-lô-gam gạo là:

816 + 272 = 1088 (kg)

Đáp số: 1088 kg.

3. Hiệu của số lớn nhất có bốn chữ số và số lớn nhất có ba chữ số là: 9999 - 999 = 9000.

  • 5 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021