Phiếu bài tập tuần 10 toán 3 tập 1 (đề A)

  • 1 Đánh giá

Phiếu bài tập tuần 10, đề A toán 3 tập 1. Nội dung của phiếu bài tập nằm gọn trong chương trình học của tuần 10. Nhằm giúp các em củng cố lại kiến thức và ôn tập, rèn luyện kỹ năng giải toán. Chúc các em học tốt!

Đề A

Phần I: Trắc nghiệm

1. Đúng ghi Đ, sai ghi S.

Tính:

a) 28 : 4 + 32 = ?

64 54 39

b) 35 x 4 - 75 = ?

60 65 75

c) 35 : 7 + 98 = ?

130 103 133

d) 54 : 6 + 78 = ?

30 87 130

2. Khoanh vào chữ đặt trước đáp số đúng.

Tìm :

a) 43 : = 7 (dư 1). Giá trị của là:

A. 6 B. 5 C. 7

b) 37 : = 6 (dư 1). Giá trị của là:

A. 6 B. 7 C. 5

c) 50 : = 7 (dư 1). Giá trị của là:

A. 6 B. 5 C. 7

d) 58 : = 7 (dư 2). Giá trị của là:

A. 8 B. 7 C. 6

Phần II: Trình bày lời giải các bài toán

1. Bao thứ nhất có 42kg, bao thứ hai ít hơn bao thứ nhất 9kg gạo.

Hỏi cả hai bao chứa bao nhiêu ki-lô-gam gạo?

Bài giải:

....................................................

.....................................................

2. Đo độ dài các đoạn thẳng trong hình vẽ rồi điền vào chỗ chấm:

Đoạn thẳng AB dài ... cm; Đoạn thẳng AC dài ... cm

Đoạn thẳng BC dài ... cm

3.

a) Đo độ dài các đoạn thẳng trong hình ABCD rồi điền vào chỗ chấm:

Đoạn thẳng AB dài: ... cm Đoạn thẳng BC dài: ... cm

Đoạn thẳng CD dài: ... cm Đoạn thẳng AD dài: ... cm

Đoạn thẳng AM dài: ... cm Đoạn thẳng BM dài: ... cm

b) ĐIền dấu (<,=,>) thích hợp vào chỗ chấm:

AB ... CD BC ... AD

BM ... AM CM ... DM

4. Tính:

5. Tính:

a) 42 : 7 + 86 = ........... b) 37 x 6 - 95 = ............

= ............ = ............

c) 48 : 6 x 9 = ............. d) 45 : 5 + 78 = ............

= ............. = .............

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

=> Xem hướng dẫn giải


  • 101 lượt xem